Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bloggen lades upp den 29 maj 2020 av David Billström.

Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel - https://www.salvation.nu

Besöka direkt? Ja, ta mig till Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Fokus på Jesus och evangelium

Inriktning: Frälsning
Tracker visningar: 0
Klick ut: 1
Klick in: 0

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

The gospel disturbs the self-righteous

Postad onsdagen den 23 september 2020 05:01
“He said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him safe and sound.’ He was angry and would not go in. Therefore his father came out and entreated him.” Luke 15:27-28 When a person turns to God, there will be joy in heaven.  There will also be joy here on earth, both for the on [...]


Evangelium stör de självrättfärdiga

Postad onsdagen den 23 september 2020 05:00
“Då sa han till honom: Din bror har kommit och din far har låtit slakta den gödda kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom.” Luk. 15:27-28 När en människa vänder om till Gud så blir det glädje i himlen. Det blir också [...]


Prophetic

Postad måndagen den 21 september 2020 05:01
“Because iniquity will abound, the love of many will grow cold.” Matt. 24:12 As the last time we live in comes to an end and Jesus soon returns, it will be darker and harder in the world.  All of this is foretold in the Bible.  The world is shaking and it makes the true nature of man to show itself even more clearly.  In ourselves we are not [...]


Profetisk

Postad måndagen den 21 september 2020 05:00
“Och därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många.” Matt. 24:12 Allteftersom den yttersta tiden som vi lever i går mot sin avslutning och Jesus snart kommer tillbaka, så blir det mörkare och hårdare i världen. Allt detta är förutsagt i Bibeln. Världen skakar och det manar fram människans sanna natur att visa sig ännu [...]


Jesus is stronger than the law

Postad lördagen den 19 september 2020 05:01
“For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and concerning sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit.” Rom. 8:3-4  The [...]


Jesus är starkare än lagen

Postad lördagen den 19 september 2020 05:00
“För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom. 8:3-4 Lagen från Gud, i Gamla Testa [...]


Fell as dead

Postad torsdagen den 17 september 2020 05:01
“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18 God is accommodating and good.  When John fell as dead,. [...]


Föll ner som död

Postad torsdagen den 17 september 2020 05:00
“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 Gud är tillmötesgående [...]


Sharp two-edged sword

Postad tisdagen den 15 september 2020 05:01
“… and out of His mouth went a sharp two-edged sword…” Rev. 1:16  Jesus is not a talker or a philosopher.  When Jesus walked the earth and people heard His teaching, they were astonished, for He spoke with authority.  Jesus Himself believed what He said. “For the word of God is alive, and active, and sharper than any two-edged sword, p [...]


Skarpt tveeggat svärd

Postad tisdagen den 15 september 2020 05:00
“… och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd,… ” Upp. 1:16 Jesus är ingen pratmakare eller filosof. När Jesus vandrade på jorden och folk hörde hans undervisning så blev de häpna, för han talade med makt. Jesus trodde själv på det han sa. “För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, [...]


Eyes like a flame of fire

Postad söndagen den 13 september 2020 05:01
“…His eyes were like a flame of fire.” Rev. 1:14  Fire can be both attractive and frightening.  Fire can heat a frozen person and allow the baker to bake bread, but fire can also destroy and ruin.  Jesus’ eyes are like a flame of fire.  His eyes are burning with love for people.  Jesus’ eyes a [...]


Ögon som eldslågor

Postad söndagen den 13 september 2020 05:00
“… och hans ögon var som eldslågor.” Upp. 1:14 Eld kan vara både attraherande och skrämmande. Eld kan värma en frusen människa och göra så att bagaren kan baka bröd, men eld kan också förstöra och ruinera. Jesu ögon är som eldslågor. Hans ögon br [...]


Appearance like the sun

Postad fredagen den 11 september 2020 05:01
“The hair on His head was white like wool, as white as snow… His appearance was like the sun shining brightly.” Rev. 1:14, 16  Jesus is pure, there is not the slightest bit of darkness or impurity in Him.  Saul, who later became Paul, met Jesus.  Saul was driven by religious hatred and darkness and after his encoun [...]


Ansikte såsom solen

Postad fredagen den 11 september 2020 05:00
“Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö,.. och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.” Upp. 1:14, 16 Jesus är ren, det finns inte det minsta lilla mörker eller orenhet i honom. Saulus som sedan blev Paulus, fick möta Jesus. Saulus var driven av religiös [...]


A great voice

Postad onsdagen den 9 september 2020 05:01
“I was in the Spirit on the Lord’s Day, and I heard behind me a great voice like a trumpet,… and His voice as the sound of many waters.” Rev. 1:10, 15  Jesus is God who was revealed in the flesh (1 Tim. 3:16) and He came to reconcile man to God.  God is triune, the Father, the Son and the Holy Spirit.  Jesus [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.