Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bloggen lades upp den 29 maj 2020 av David Billström.

Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel - https://www.salvation.nu

Besöka direkt? Ja, ta mig till Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Fokus på Jesus och evangelium

Inriktning: Frälsning
Tracker visningar: 0
Klick ut: 4
Klick in: 0

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Privilege

Postad tisdagen den 24 november 2020 05:01
“He went up into the mountain and called to Him those whom He desired, and they came to Him. He ordained twelve to be with Him, and to be sent out to preach, and to have authority to heal sicknesses and to cast out demons:” Mark 3:13-15 Jesus’ disciples had responded to the call to come to Jesus.  Every human being is called to come to Jesus [...]


Privilegium

Postad tisdagen den 24 november 2020 05:00
“Och han steg upp på berget och kallade till sig dem han själv ville, och de kom till honom. Och han utsåg tolv, för att de skulle vara med honom och för att han skulle sända ut dem till att predika, och ha makt att bota sjukdomar och driva ut onda andar.” Mark. 3:13-15 Jesu lärjungar hade gensvarat på kallelsen att komma till Jesus. Va [...]


Receive

Postad söndagen den 22 november 2020 05:01
“Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom is no change or shadow of turning.” James 1:17 The Bible speaks of rivers of living water, the wind blowing, the branches in the vine and the sun of righteousness with healing in its wings.  Jesus is the Savior, God is the Father and the H [...]


Ta emot

Postad söndagen den 22 november 2020 05:00
“Varje god gåva och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets Fader. Hos honom finns ingen förändring eller växling mellan ljus och mörker.” Jak. 1:17 Bibeln talar om strömmar av levande vatten, vinden som blåser, grenarna i vinträdet och rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar. Jesus är Frälsare [...]


The wind blows

Postad fredagen den 20 november 2020 05:01
“The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.” John 3:8 Today Jesus wants you to come into rest.  Maybe you are trying to maintain your Christian life and ministry by struggling in your own strength.  Today Jesus says to you: [...]


Vinden blåser

Postad fredagen den 20 november 2020 05:00
“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8 Idag vill Jesus att du ska komma in i vila. Kanske du försöker upprätthålla ditt kristna liv och tjänst genom att kämpa i egen kraft. Idag säger Jesus till dig: “Vind [...]


Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world

Postad onsdagen den 18 november 2020 05:01
“The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.” John 1:29 Behold, the Lamb of God.  How do you look at Jesus?  John the Baptist, Jesus’ cousin, told all who were there how he, John, viewed Jesus.  The Lamb of God, sent by God to the world, innocent and pure to take aw [...]


Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!

Postad onsdagen den 18 november 2020 05:00
“Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29 Se, Guds lamm. Hur ser du på Jesus? Johannes Döparen, Jesu kusin, sa till alla som var där hur han, Johannes, såg på Jesus. Guds lamm, sänd av Gud till världen, oskyldigt och rent för att ta bort all världens synd.  “Och [...]


Revelation and party

Postad måndagen den 16 november 2020 05:01
“He said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours.” Luke 15:31 In Luke 15, Jesus talks about the father and the two sons.  They each received their share of the father’s fortune.  The younger son left his father’s house and wasted everything he had received, on pleasures.  He became broke and a famine came ove [...]


Uppenbarelse och fest

Postad måndagen den 16 november 2020 05:00
“Då sa han till honom: Son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.” Luk. 15:31 I Lukas 15 så talar Jesus om fadern och de två sönerna. De fick var och en sin del av faderns förmögenhet. Den yngre sonen lämnade fadershuset och slösade bort allt han hade fått, på nöjen. Han blev pank och en hungersnöd kom över det främmande [...]


Freedom!!!

Postad lördagen den 14 november 2020 05:01
“When Jesus had stood up and saw no one but the woman, He said to her, “Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?” She said, “No one, Lord.” Jesus said to her, “Neither do I condemn you. Go and sin no more.”” John 8:10-11 Feelings of guilt, condemnation and a bad conscience can often, if the conscience is not resolved, [...]


Frihet!!!

Postad lördagen den 14 november 2020 05:00
“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11 Skuldkänslor, fördömelse och ett dåligt samvete kan många gånger, om samvetet inte blir löst, [...]


I believe, help my unbelief

Postad torsdagen den 12 november 2020 05:01
“Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Immediately the father of the child cried out with tears, “Lord, I believe. Help my unbelief!”” Mark 9:23-24 The whole Christian life is about that everything is by grace, from beginning to end, and that grace is received by faith.  That is how you were sav [...]


Jag tror, hjälp min otro

Postad torsdagen den 12 november 2020 05:00
“Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade pojkens far under tårar och sa: Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Mark. 9:23-24 Hela det kristna livet handlar om att allt är av nåd, från början till slut, och att nåden tas emot genom tro. Det var så du blev frälst, genom att du satte din [...]


Is God angry?

Postad tisdagen den 10 november 2020 05:01
“For it pleased the Father that in Him all fullness should dwell, and to reconcile all things to Himself by Him, having made peace through the blood of His cross, by Him, I say—whether they are things in earth, or things in heaven.” Col. 1:19-20 Many people have a wrong idea about God, unfortunately some believers also have it.  We need to u [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.